Statut Rady Kapitanów

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I DRÓG WODNYCH "RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" FORMA SKRÓTOWA: "RADA KAPITANÓW"

Spis rozdziałów jest jednocześnie zbiorem linków do odnośnych treści - proszę kliknąć aby wybrać.


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej", zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kędzierzyn - Koźle.

§ 5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym osobom bądź przedsiębiorcom.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

§ 7

Stowarzyszenie może przyznawać odznaczenia zarówno swoim członkom, jak i osobom nie stowarzyszonym


Powrót do spisu rozdziałów

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania


§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce poprzez odtworzenie i rozwój sieci dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej jako najbardziej ekologicznej i równoprawnej w stosunku do innych formy transportu. W szczególności:
 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw do takiego rozwoju się przyczyniających
 2. Wspieranie międzynarodowego partnerstwa na rzecz żeglugi śródlądowej, wnikającego z dokumentów Unii Europejskiej i ONZ ? w szczególności dotyczących rozwoju dróg wodnych.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie badań, ekspertyz i prognoz w zakresie stanu dróg wodnych, hydrotechnicznej zabudowy regulacyjnej, infrastruktury żeglugowej oraz gospodarki wodnej na ciekach i akwenach będących drogami wodnymi,
 2. tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów w dziedzinie żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej,
 3. współdziałanie przy opracowaniu i realizacji programów mających na celu zabezpieczenie zarówno przed powodzią jak i suszą hydrologiczną,
 4. ustanawiania funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi,
 5. organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji, forów związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia,
 6. współpracę z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,
 8. współpracę i monitorowanie wszelkich działań związanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi - w szczególności działań dotyczących cieków i akwenów będących drogami wodnymi,
 9. inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia.
§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych podmiotów, prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą.


Powrót do spisu rozdziałów

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

§ 12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie wspierający.
 2. Stowarzyszenie może posiadać członków honorowych
 3. Członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, niezależnie od miejsca ich zamieszkania (siedziby).
§ 13
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz posiadająca praktyczną wiedzę z dziedziny żeglugi śródlądowej udokumentowaną posiadaniem patentu kapitana żeglugi śródlądowej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną i która działa przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla propagowania celów Stowarzyszenia.
§ 14

Nowych członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 15
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
  4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i o ustaniu członkostwa.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. propagowania działalności Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
§ 16
 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 ust.1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma prawo brania udziału - z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, jak również do zgłaszania kandydatur członków władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2.
§ 17

Członek honorowy ma prawa członka wspierającego, nie jest natomiast obciążony żadnymi obowiązkami.

§ 18
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej pisemnie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  3. likwidacji bądź ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną,
  4. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
  2. postępowania sprzecznego ze Statutem i uchwałami organów Stowarzyszenia,
  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  4. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  5. uzasadnionego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn określonych w pkt. 2 – 4
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca licząc od dnia pisemnego zawiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 6. Do osób, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków stosuje się odpowiednio ust. 5.
§ 19
 1. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków oraz może być zmieniana uchwałą Walnego Zebrania Członków, bez konieczności zmiany Statutu
 2. Regulamin opłacania składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia.Powrót do spisu rozdziałów

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia
1. Postanowienia ogólne

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
2. Walne Zebranie Członków

§ 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§ 22
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu bądź jego Zastępca.
 5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany w głosowaniu jawnym.
§ 23
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczy.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w terminie do 31 marca każdego roku.
§ 24

W uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez:
 1. Zarząd,
 2. Komisję Rewizyjną, jeśli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 3. grupę członków Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 1/3, jeśli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. § 22 Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 25
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na żądanie chociażby jednego z członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie głosowania. W drugim terminie głosowania wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom Zarządu,
 5. uchwalanie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu,
 6. uchwalanie regulaminów działania Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. nadawanie członkostwa honorowego,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku w razie rozwiązania.
3. Zarząd


§ 27
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i Rady Programowej, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, którego kadencja trwa 3 lata. Wybór i odwołanie członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze przeprowadzenia wyborów.
 3. Zasady działania Zarządu ustala Regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 28

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

§ 29
 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia, ważności oświadczeń woli składanych przez Stowarzyszenie, oraz odbierania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Współdziałanie dwóch członków Zarządu wymagane jest również w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych.


§ 30

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania praw i zaciągania zobowiązań o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł),
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia i ustania członkostwa,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 31
 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na wniosek jednego z członków Zarządu, uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
 2. W razie nie uzyskania większości głosów, głos Prezesa Zarządu jest głosem rozstrzygającym.
4. Komisja Rewizyjna


§ 32
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością, odrębnym od organu zarządzającego Stowarzyszenia i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, której kadencja trwa 4 lata. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze przeprowadzenia wyborów.
§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. uszczegółowienie i wykonanie postawień Regulaminu wynagradzania członków Zarządu,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. prawo zwołania Zwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie przewidzianym w niniejszym Statucie,
 5. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisje Rewizyjną,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
 7. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
§ 34
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 2. Na podstawie wniosku jednego z członków, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.Powrót do spisu rozdziałów

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 35

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. dochody ze zbiorek publicznych,
 4. dotacje od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą, według obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 6. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 7. inne wpływyPowrót do spisu rozdziałów

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 36

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

§ 37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Powrót do spisu rozdziałów


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies